Upadłość konsumencka, a alimenty ?

Upadłość konsumencka, a alimenty ? Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika, na którym ciąży obowiązek płacenia alimentów zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny. Podstawowe pytanie brzmi: czy upadłość byłego małżonka i rozpoczęcie procedury umorzenia jego długów oznacza brak możliwości wyegzekwowania alimentów? Otóż nie! Przepisy prawa Więcej…

Ile czasu upłynie zanim ogłosisz upadłość konsumencką?

Ile czasu upłynie zanim ogłosisz upadłość konsumencką? Postępowanie upadłościowe nie jest postępowaniem łatwym, ani szybkim ale warto je rozpocząć, bo korzyści są spore. Postępowanie jest skomplikowane, samo sporządzenie wniosku jest bardzo czasochłonne. Trudno więc określić precyzyjnie ile potrwa, wszystko zależy ilu wierzycieli ma dłużnik, okoliczności sprawy, ilość dokumentów, które są Więcej…

Etapy w postępowaniu w upadłości konsumenckiej

Etapy w postępowaniu w upadłości konsumenckiej… Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczyna się od złożenia wniosku do właściwego Sądu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli dłużnika. Sąd następnie weryfikuje wniosek czy jest poprawny pod względem wymogów formalnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku sprawdza czy dłużnik spełnia kryteria Więcej…

Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka

Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka Upadłość konsumencka to instytucja dająca uprawnienie osobie fizycznej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencką przeprowadza się w postępowaniu upadłościowym o charakterze szczególnym. W związku z tym, że jest to postępowanie szczególne nie obowiązują w nim niektóre sankcje czy terminy, które występują w Więcej…

Mieszkanie własnościowe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mieszkanie własnościowe… Dłużnik, będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego (art. 4911 i następne) znajdują się wszelkie informacje dotyczące postępowania upadłościowego, które stosuje się do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że w postępowaniu upadłościowym umarza Więcej…

Czego nie zabierze Nam syndyk?

Czego nie zabierze Nam syndyk? Zanim złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości, często pojawiają się pytania, a co z moim majątkiem ? syndyk zabierze wszystko? a moja lodówka? Spokojnie, wyjaśnijmy, iż po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza spis majątku masy upadłości ( czyli wszystkich ruchomości i nieruchomości, które posiadamy), a następnie przystępuje Więcej…

Długi, które nie umorzymy przez upadłość konsumencką

Nie wszystko da się umorzyć przez upadłość konsumencką… Zgodnie z prawem upadłościowym nie podlegają umorzeniu zobowiązania: o charakterze alimentacyjnym; wynikające z rent tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmieci, do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, do wykonania orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną Więcej…

Kto może ogłosić upadłość konsumencką … jakie są przeszkody?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Z instytucji upadłość konsumencka może skorzystać dłużnik, który posiada co najmniej jednego wierzyciela i jest niewypłacalny. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 1a ustawy prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a czas nieregulowania zobowiązań przekracza trzy Więcej…