Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to instytucja dająca uprawnienie osobie fizycznej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencką przeprowadza się w postępowaniu upadłościowym o charakterze szczególnym. W związku z tym, że jest to postępowanie szczególne nie obowiązują w nim niektóre sankcje czy terminy, które występują w postępowaniu ogólnym dotyczącym przedsiębiorcy. Tym samym wyklucza się możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów postępowania. Tak więc brak majątku nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania. Tak samo jego sytuacja osobista, która nie pozwala na regulowanie jakichkolwiek należności nie stanowi przeszkody. W takich sytuacjach Sąd będzie wydawał postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Natomiast koszty postępowania upadłościowego będzie pokrywał Skarb Państwa. Również w sytuacji gdy pojawi się trwała niezdolność do wykonywania obowiązków wynikających z planu spłaty, bez winy dłużnika. czyli z powodu okoliczności, na które dłużnik nie ma wpływu. Sąd może uchylić plan spłaty i umorzyć niezaspokojone zobowiązania upadłego. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać chorobę upadłego. Choroba musi pozbawiać go możliwości zarobkowania. W konsekwencji nie pozostawiając żadnych rokowań na poprawę w okresie obejmującym wykonywanie planu spłaty wierzycieli.

Nie podlegają umorzeniu …

Mając na uwadze powyższe należy jednak pamiętać, że umorzeniu nie podlegają:

– alimenty,
– zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
– kary grzywny,
– zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
– zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
– zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których dłużnik umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału  w postępowaniu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *