Etapy w postępowaniu w upadłości konsumenckiej…

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczyna się od złożenia wniosku do właściwego Sądu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli dłużnika.

Sąd następnie weryfikuje wniosek czy jest poprawny pod względem wymogów formalnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku sprawdza czy dłużnik spełnia kryteria do ogłoszenia upadłości, a w szczególności czy jest niewypłacalny. Istotną kwestią są przyczyny niewypłacalności, czy dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności lub powiększył ją. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie i dokładne sporządzenie wniosku, prawidłowo skompletowany wniosek przez profesjonalistę zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Sąd.

Jeżeli wniosek nie podlega oddaleniu i spełnione są warunki ogłoszenia upadłości, Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i wyznacza Syndyka masy upadłościowej. Z chwilą wydania postanowienia rozpoczyna się właściwy etap postępowania upadłościowego, w którym m.in. dokonuje się:

  1. ustalenia składników i wartości masy upadłości, tj. majątku i dochodów upadłego
  2. sporządzenia listy wierzytelności.
  3. sprzedaż majątku upadłego (o ile posiada majątek ) oraz potrącenie określonej kwoty z  otrzymywanych świadczeń i podział tej kwoty między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

Należy jednak pamiętać, że nie cały majątek zostanie spieniężony. Przepisy regulują jakie rzeczy nie podlegają zajęciu i tym samy nie zostaną dłużnikowi odebrane, są to m.in. rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania na co dzień. Tak również wynagrodzenie za pracę lub świadczenie emerytalne lub rentowe można zająć tylko w określonej części.

Zakończenie tego etapu następuje w dwojaki sposób, w zależności od tego czy upadły posiada majątek czy nie:

– jeśli tak – to przez wykonanie ostatecznego planu podziały masy upadłościowej
– jeśli nie – to przez zatwierdzenie listy wierzytelności

Po zakończeniu postępowania upadłościowego właściwego, Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty polega na częściowej, płatnej w ratach, spłaty wierzycieli przez okres do trzech lat. Sąd wskazuje także w jakiej wysokości zostaną umorzone zobowiązania upadłego konsumenta, po wykonaniu Planu Spłaty. Może zdarzyć się jednak tak, że dłużnik nie będzie miał możliwości spłaty jakichkolwiek rat, ze względów osobistych np. choroby, która pozbawia go zdolności do pracy, bez rokowań na poprawę. W takiej sytuacji Sąd zgodnie z przepisami umarza postępowanie bez ustalania Planu spłat.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *