Mieszkanie własnościowe…

Dłużnik, będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego (art. 4911 i następne) znajdują się wszelkie informacje dotyczące postępowania upadłościowego, które stosuje się do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że w postępowaniu upadłościowym umarza się nie tylko część lub całość długu, ale także likwiduje się (spienięża, czyli sprzedaje ) cały lub część jego majątku. Często zdarza się, że tym majątkiem jest właśnie mieszkanie własnościowe, w którym niewypłacalna osoba fizyczna mieszka. Czy dłużnik ogłaszając upadłość po postępowaniu sądowym zostaje zatem bez dachu nad głową?

Co z miejscem zamieszkania…

Oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej to główny cel instytucji upadłości konsumenckiej oraz windykacja należności na poczet spłaty zadłużenia wobec wierzycieli. Można więc stwierdzić, że instytucja ta posiada plusy i minusy. Zatem do plusów należy zaliczyć fakt, iż zadłużona osoba będzie miała w całości lub części umorzone długi, natomiast spłata wierzycieli odbywa się co do zasady poprzez likwidację majątku. Postępowanie upadłościowe prowadzi wyznaczony przez sąd syndyk, który dokonuje spisu całego majątku konsumenta, a następnie spienięża go po dokonaniu jego oszacowania. Syndyk sprzedaje wszystkie przedmioty wartościowe, w których znajdują się nieruchomości, samochody czy urządzenia elektroniczne oraz gospodarstwa domowego.

Finanse na mieszkanie…

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego likwidacja majątku obejmuje sprzedaż mieszkania lub domu jednorodzinnego, w którym mieszka dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką, konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych oraz osób pozostających na jej utrzymaniu. W związku z tym z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania lub domu przekazuje się upadłemu kwotę, która odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za czas od 12 do 24 czterech miesięcy. Powyższa kwota ustalana jest przez sędziego-komisarza, który bierze pod uwagę potrzeby mieszkaniowe osoby, wobec której ogłoszono upadłość, a także liczbę osób pozostających na jej utrzymaniu, jej zdolności zarobkowe oraz sumę uzyskaną z likwidacji majątku.

Reasumując dłużnik – upadły nie pozostaje z niczym, będzie miał środki pieniężne na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych i osób najbliższych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *